Spelersraad

Algemeen
De spelersraad behartigt de belangen van de jeugdspelers binnen de club Lutlommel VV. Het doel van de spelersraad is enerzijds de communicatie tussen de jeugdspeler, het jeugdbestuur en de technische staf te verbeteren. Anderzijds is de spelersraad ook het instrument bij uitstek om de jeugdspelers meer inspraakmogelijkheden aan te bieden. De spelersraad heeft geen beslissingsbevoegdheid en treedt enkel op als adviesorgaan.


Doelstellingen

 1. Jeugdspelers actief betrekken bij het clubgebeuren
  *meedenken en meewerken aan activiteiten
  *meedenken inzake opleiding/ vorming 
 2. Informatie uitwisseling tussen jeugdbestuur- sportieve cel en jeugdspelers
  *wensen
  *vragen
  *opmerkingen
  *klachten
 3. Kankbord tussen alle betrokken partijen (jeugdspelers – opleiders – jeugdbestuur)
 4. Toetsen van het jeugdbeleidsplan aan de realiteit
 5. Lanceren van sportieve en para-sportieve initiatieven
 6. Advies verstrekken aan jeugdbestuur en/of sportieve cel (beslissingsbevoegdheid is in handen van het jeugdbestuur)


Samenstelling
De spelersraad is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter spelersraad 
 • Één speler per team vanaf U12 tot en met U17 (vast lid en vervangend lid)
 • Coördinator MB en/of BB
 • Verantwoordelijke jeugdopleiding
 • Ombudsman
 • Lid jeugdbestuur


Taak voorzitter spelersraad

 • Uitnodigen van de  leden spelersraad
 • Leiden van de vergadering
 • Opsommen te bespreken onderwerpen
 • Timing vergadering respecteren
 • Aanduiden secretaris van de vergadering 
 • Voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval een beslissing genomen moet worden waarbij de stemmen evenveel voor/ tegen zijn.


Profiel voorzitter spelersraad:

 • Pedagogische opleiding genoten
 • Empatisch vermogen
 • Sterk in mentale en sociale begeleiding spelers
 • Organisatorisch sterke persoonlijkheid


Taak secretaris: (verkozen door de leden van de spelersraad) 

 • Notulen vergadering opmaken
 • Notulen verdelen aan de leden van de spelersraad

 

Functioneren:

 1. Installeren spelersraad (bij aanvang seizoen/ september)
 2. Vergadering : 4 keer per jaar gedurende maximum  1 uur in de week voorafgaand / volgend of tijdens onderstaande vakantie; (gevolgd door een afsluitende en ontbindende spelersraadvergadering)
  *Allerheiligenvakantie: donderdag 27 oktober om 18u45
  *Kerstvakantie: donderdag 22 december om 18u45
  *Krokusvakantie donderdag 16 februari om 18u45
  *Paasvakantie: donderdag 30 maart om 18u45
 3. In uitzonderlijke gevallen op verzoek van de leden en of betrokken partijen en na beoordeling van de voorzitter van de spelersraad kan de spelersraad vaker samengeroepen worden.
 4. Agendapunten worden aangebracht door spelers, jeugdbestuur, coördinatoren, sportief manager jeugdopleiding, , voorzitter spelersraad, ombudsman
 5. De notulen van de beslissingen door het jeugdbestuur  worden gepubliceerd op de website van de club.
 6. De leden van de spelersraad houden voeling met alle jeugdspelers om tijdig agendapunten aan te brengen aan de voorzitter van de spelersraad.

 

Rapportering

 • De Secretaris notuleert de vergadering. 
 • De secretaris verdeelt de notulen van de vergadering aan de leden van de spelersraad. 
 • De secretaris archiveert de notulen van de spelersraad.
 • De voorzitter deelt de notulen mee aan de voorzitter van het jeugdbestuur.
 • Het jeugdbestuur notuleert de beslissingen aan de voorzitter.
 • De voorzitter publiceert de beslissingen genomen door het jeugdbestuur op de website van de club.
 • De voorzitter neemt deze beslissingen op in de agenda punten van volgende vergadering.

Spelersraad