Spelers

Algemene gedragscode en leefregels voor jeugdspelers en ouders van Lutlommel VV

 

Gedrag en leefregels tijdens de trainingen

1. Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers tenzij anders gevraagd door de trainer of jeugdcoördinator. De trainers en afgevaardigden kunnen nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.

2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. Ingeval van ziekte wordt tevens de verwachte afwezigheid gemeld.

3. Elke speler is minimaal een kwartier voor het begin van de training aanwezig en groet zijn trainer bij aankomst en vertrek.

4. Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer en in overleg wordt de huisdokter of kiné bezocht.

5. Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar de kleedkamer. Hij loopt niet vrij rond in de trainingsaccommodatie.

6. De spelers begeven zich niet op de terreinen, bergruimte of andere ruimtes dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

7. Geen onnodige waardevolle voorwerpen of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

8. De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld en men laat er geen afval achter, elders dan de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.

9. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kledij en schoeisel in orde zijn. Kledij aanpassen aan de weersomstandigheden.

10. De spelers begeven zich gezamenlijk en per groep naar het oefenveld en houden hun persoonlijke bal in hun handen van en naar het oefenterrein.

11. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.

12. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.

13. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve wijze, met respect voor het lichaam van de tegenstrever. Overdreven agressie of geweld tijdens de training wordt gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.

14. Vooraleer na een training terug te keren naar de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.

15. Elke speler neemt na de training een douche. De allerkleinsten worden hier aangepast begeleid.

16. Hou de kleedkamer proper en verlaat op een verzorgde manier de kleedkamer.

17. Spelers van allochtone afkomst moeten tijdens hun aanwezigheid op de in de mate van het mogelijke Nederlands spreken. Het bevordert de sportieve en algemene integratie.

 

Gedrag en leefregels tijdens de wedstrijden.

1. De bovenstaande gedragsregels tijdens de trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrijden.

2. Op ongewettigd te laat komen op de wedstrijd volgt automatisch een sanctie.

3. Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere outfit van de club.

4. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en bespreking.

5. De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van de club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of erbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit of algemeen gedrag kan het jeugdbestuur, de jeugdcoördinator of Raad van Bestuur, op advies van trainer of afgevaardigde, een sanctie uitspreken.

6. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van afgevaardigde en/of trainer, op een ordelijke manier de gebruikte kledij ingezameld.

7. Na de wedstrijd begeven de spelers (liefst in groep) zich naar de kantine samen met de afgevaardigde en de trainer.

8. Iedereen is verplicht bij verplaatsing de heen- en terugreis met de voorziene voertuigen te maken.

9. Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd.