Missie en visie

De missie van Koninklijke Lutlommel VV luidt: “ Voetbal in teamverband aanbieden op zowel recreatief als prestatiegericht niveau aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de Lutlommelse gemeenschap. Dit alles binnen een hechte familiale verenigingsstructuur waar plezier, prestaties in het beoefenen van de voetbalsport en een actief verenigingsleven centraal staan.”

Wij besteden veel aandacht aan onze jeugd en de bijhorende jeugdopleiding. Kenmerkend voor KLVV zijn de goede trainingsfaciliteiten en dito accommodatie.

De inzet van haar leden en vrijwilligers vormt de basis van deze Lutlommelse vereniging. Er is een heldere organisatie. We handelen op basis van een langetermijnvisie waarbij het uitgangspunt niet uit het oog verliezen: We zijn een financieel gezonde vereniging en wensen dat tevens te blijven.

Transparante en snelle communicatie naar leden, vrijwilligers, sympathisanten, sponsors e.v.a. vinden we essentieel. KLVV onderhoudt de contacten met haar sponsors met zorg en betrekken hen waar gewenst bij het wel en wee van de vereniging.

De drempel om bij Lutlommel te voetballen is laag. Gastvrijheid is vanzelfsprekend. Koninklijke Lutlommel VV is een vereniging die NORMEN en WAARDEN hoog in het vaandel draagt.

Het familiegevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij Koninklijke Lutlommel VV – is een belangrijk kenmerk van onze vereniging.

De visie van Koninklijke Lutlommel VV geeft weer hoe deze vereniging zich naar haar omgeving en haar leden toe wilt presenteren. Het volgen van de vooropgestelde visie, waarborgt de zo aanwezige typerende cultuur binnen de voetbalvereniging van Lutlommel.

De visie van v.v. Lutlommel berust op volgende pijlers:

De vereniging heeft als doel om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden het voetbalspel te spelen. Dit zowel recreatief als prestatiegericht.

Binnen de vereniging is een sfeer van sociale saamhorigheid wenselijk. Deze sfeer (gezelligheid) is immers kenmerkend voor KLVV  en draagt bij in het behoud en de uitbouw van leden, vrijwilligers, sympathisanten en sponsors.

Eén van de belangrijkste pijlers binnen de vereniging is de jeugd.. De vereniging stelt zich ten doel in Lutlommel en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd bij KLVV wil komen en blijven voetballen.

De vereniging heeft de betrachting om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven. Het streven is voor de A-ploeg minimaal 2de provinciaal. Hoger is altijd mooi meegenomen, maar geen evidentie.

Binnen de vereniging wordt een actief vrijwilligersbeleid gevoerd.

De vereniging is actief in het onderhouden van contacten met zowel bestaande als potentiële sponsors.

Koninklijke  Lutlommel VV zal een dusdanig financieel beleid voeren opdat er ten allen tijden sprake zal zijn van een gezonde situatie. Dit betekent dat de uitgaven evenredig zijn aan de inkomsten.

De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen in Lommel en andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Lommel . Deze samenwerkingen zullen ten allen tijde verlopen met behoud van eigen imago en identiteit.

KLVV biedt andere verenigingen en maatschappelijke organisaties faciliteiten aan om gewenste activiteiten te ontplooien.

Het verder ontwikkelen van de vereniging tot een zo hoog mogelijke professionele organisatie met oog voor haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Binnen KLVV dient een activiteit ervaren te worden als nuttig en zinvol.

Koninklijke Lutlommel VV  is en blijft actief in het hanteren en toepassen van normale sociaal-maatschappelijk geldende normen en waarden.